REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PANI PODUSIA – HAND MADE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PANI PODUSIA – HAND MADE

obowiązujący od dnia: 01.07.2021 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PANI PODUSIA – HAND MADE

obowiązujący od dnia: 01.07.2021 r.

 

 1. DEFINICJE

 1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

  1. Pani Podusia – hand made– Edyta Gniedziejko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pani Podusia – hand made Edyta Gniedziejko, ul. Bitwy Białostockiej 37/102, 15-102 Białystok, dostarczająca Usługi dostępne za pośrednictwem Strony Internetowej w zakresie i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;

  2. Strona Internetowa – strona internetowa administrowana przez Edytę Gniedziejko, dostępna pod adresem www.panipodusia.pl , za pośrednictwem której Pani Podusia świadczy Usługi drogą elektroniczną;

  3. Polityka Prywatności – dokument opisujący przetwarzanie danych osobowych przez Edytę Gniedziejko jako administratora, dostępny pod adresem: panipodusia.handmade@gmail.com;

  4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Usług świadczonych drogą elektroniczną na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;

  5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Pani Podusia pod adresem: www.panipodusia.pl;

  6. Konto – indywidualne konto Klienta w Sklepie utworzone poprzez wypełnienie i przesłanie do Pani Podusia Formularza Rejestracji, umożliwiające składanie Zamówień, edycję danych osobowych, podgląd historii złożonych przez Klienta Zamówień oraz dostęp do Treści Cyfrowych;

  7. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający założenie Konta;

  8. Logowanie – wprowadzenie indywidualnego identyfikatora (loginu) oraz hasła, pozwalającego na dostęp do zawartości Konta;

  9. Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Sklepie zarówno za pośrednictwem Konta, jak i poza nim (bez Logowania) umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka;

  10. Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia; 

  11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu przez Pani Podusia;

  12. Produkt – dostępne w Sklepie rzeczy ruchome będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Pani Podusia albo usługi świadczone przez Pani Podusia, których rezerwacji dokonuje Klient za pośrednictwem Sklepu;

  13. Formularz Kontaktowy – Usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi przesłania do Pani Podusia wiadomości za pośrednictwem okna dialogowego udostępnionego na Stronie Internetowej pod adresem: www.panipodusia.pl ;

  14. Komunikator – Usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi przesłania do Pani Podusia wiadomości za pośrednictwem komunikatora dostępnego na Stronie Internetowej;

  15. Komentarz – Usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi pozostawienie opinii o Produkcie w Sklepie;

  16. Usługa – każda usługa świadczona przez Pani Podusia drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej;

  17. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344;

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres Usług świadczonych przez Pani Podusia, warunki świadczenia tych Usług za pośrednictwem Strony Internetowej, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a tym samym stanowi dokument, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 UŚUDE.

 2. Pani Podusia świadczy drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej następujące Usługi:

  1. zapoznanie się treściami publikowanymi na Stronie Internetowej;

  2. założenie i prowadzenie Konta;

  3. prowadzenie Koszyka;

  4. składanie Zamówień w Sklepie;

  5. umożliwienie korzystania z Komunikatora;

  6. udostępnienie Formularza Kontaktowego;

  7. umożliwienie publikowania Komentarzy. 

 3. Kontakt z Pani Podusia jest możliwy:

  1. pisemnie na adres podany w definicji Pani Podusia;

  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: panipodusia.handmade@gmail.com;

  3.  za pośrednictwem komunikatora Messenger lub bezpośrednich wiadomości na portalu Instagram (profil www.instagram.com/panipodusia/ ).

 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej umożliwiającej pozyskanie, odtworzenie, utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Klient.

 5. Regulamin stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość. Treść Regulaminu w przypadku korzystania z Usług wskazanych w Regulaminie stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

 6. Podczas korzystania z Usług zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

 7. Klient przed skorzystaniem z Usług zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień poprzez kliknięcie odpowiedniego okienka (checkboxa) przed rozpoczęciem skorzystania z Usług.

 

 1. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do skorzystania z Usług niezbędne jest:

  1. posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon) oraz aktualną wersją przeglądarki internetowej obsługującej pliki typu cookies – np. Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari,

  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

  3. włączona obsługa plików cookies .

 2. Koszty zapewnienia powyższych warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Usług ponosi Klient.

 3. Dodatkowo dla bezpieczeństwa korzystania z Usług zalecane jest, aby urządzenie Klienta posiadało dodatkowo:

  1. aktualny system antywirusowy,

  2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

  3. zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,

  4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej.

 4. W celu prawidłowego korzystania z Treści Cyfrowych w postaci e-booków niezbędne jest posiadanie przez urządzenie Klienta dodatkowo oprogramowania umożliwiającego – w zależności od specyfiki Treści Cyfrowych – odczyt plików w formacie .PDF, .EPUB, .MOBI, .docs, .xls.

 5. Pani Podusia nie ponosi odpowiedzialności za brak spełnienia przez Klienta przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do korzystania z poszczególnych Usług.

 6.  Pani Podusia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Usług, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Usług z infrastrukturą techniczną Klienta.

 7. Pani Podusia dokłada najwyższej staranności, by świadczone Usługi były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Usług w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Strony Internetowej. Pani Podusia dołoży staranności, aby planowe przerwy techniczne związane z konserwacją oprogramowania oraz sprzętu telekomunikacyjnego i serwerów wykorzystywanych przez Pani Podusia na potrzeby Strony Internetowej, w miarę możliwości były planowane w godzinach nocnych. O terminie i przewidywanej długości trwania przerwy Pani Podusia w miarę możliwości technicznych poinformuje Klientów z wyprzedzeniem.

 

 1. TREŚCI PUBLIKOWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ

 1. W ramach omawianej Usługi Klient może nieodpłatnie zapoznawać się z wszelkimi treściami publikowanymi przez Pani Podusia na Stronie Internetowej.

 2. Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest na okres faktycznego korzystania ze Strony Internetowej, każdorazowo z chwilą wejścia Klienta na Stronę Internetową.

 3. Umowa o świadczenie tej Usługi ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia Strony Internetowej przez Klienta, co nie wymaga żadnych dodatkowych oświadczeń ani ze strony Pani Podusia, ani ze strony Klienta.

 4. Z Usługi może korzystać każdy Klient, bez konieczności zakładania Konta i Logowania.

 

 1. PROWADZENIE KOSZYKA

 1. Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest z chwilą dodania przez Klienta Produktów do Koszyka, a ulega rozwiązaniu z chwilą zakupu przez Klienta Produktów z Koszyka.

 2. Rozwiązanie Umowy nie wymaga żadnych dodatkowych oświadczeń ani ze strony Pani Podusia, ani ze strony Klienta.

 3. Z Usługi może skorzystać każdy Klient, bez konieczności zakładania Konta i Logowania.

 

 1. ZAŁOŻENIE I PROWADZENIE KONTA

 1. Usługa ta obejmuje możliwość nieodpłatnego założenia przez Klienta Konta i korzystania z jego funkcjonalności. Za pośrednictwem Konta Klient może samodzielnie poprawić swoje dane osobowe wskazane w Formularzu Rejestracji lub później podczas korzystania z Konta, składać Zamówienia, jak również posiada dostęp do historii swoich Zamówień.

 2. Umowa o świadczenie tej usługi zostaje zawarta z chwilą założenia Konta poprzez podanie  w Formularzu Rejestracji wymaganych danych osobowych, tj.: loginu i hasła, zaakceptowania wymaganych oświadczeń oraz potwierdzenia przez Klienta utworzenia Konta. Po wypełnieniu i potwierdzeniu przez Klienta poprawności danych osobowych w Formularzu Rejestracji, na podany w nim adres e-mail Pani Podusia prześle wiadomość e-mail zawierającą prośbę o potwierdzenie przez Klienta założenia Konta.

 3.  Konto może być przypisane tylko do jednego Klienta. Klient może posiadać tylko jedno Konto.

 4. Logowanie do Konta jest możliwe po podaniu przez Klienta indywidualnego identyfikatora (loginu) oraz hasła. W razie utraty lub zapomnienia hasła Klient ma możliwość skorzystania z opcji przypomnienia hasła. Hasło może zostać zmienione również samodzielnie przez Klienta za pośrednictwem Konta, po dokonaniu Logowania.

 5.  Klient nie może udostępniać swojego loginu i hasła do Konta innym osobom.

 6. Umowa o prowadzenie Konta zawierana jest na czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Pani Podusia za pośrednictwem jednego z kanałów komunikacji wskazanych w pkt. II.3. Konto zostanie usunięte przez Pani Podusia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia żądania przez Klienta.

 

 1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE I WYSYŁKA ZAMÓWIEŃ

 1. Ceny podane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.

 2. Pani Podusia wystawia faktury bez VAT.

 3. Oferowane w sklepie internetowym produkty są towarami dostępnymi bądź wykonywanymi na zamówienie Klienta. Dostępność towaru jest zależna od stanów zapasów magazynowych. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam produkt przez wielu Klientów bądź złożenia zamówienia na towar w ilości, która nie jest dostępna w magazynie, może zdarzyć się, że produkt nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zamówienia.

 4. Pani Podusia zobowiązuje się dostarczyć Produkty wolne od wad fizycznych i prawnych.

 5. Klient jest zobowiązany do korzystania z Produktów oferowanych przez Pani Podusia w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 6. Przeglądanie Produktów dostępnych w Sklepie nie wymaga założenia Konta.

 7. Złożenie Zamówienia w Sklepie możliwe jest zarówno po założeniu Konta, jak i bez zakładania Konta, po podaniu niezbędnych danych identyfikacyjnych, kontaktowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

 8. Klient w toku korzystania z Sklepu za pośrednictwem Konta, w tym w szczególności przy składaniu Zamówienia, może zostać poproszony o podanie dodatkowych, nie ujętych w Formularzu Rejestracji danych, niezbędnych do realizacji Zamówienia lub wystawienie faktury bez VAT.

 9. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta założenia Konta, nabywa on prawo do korzystania z funkcjonalności Sklepu udostępnionych przez Pani Podusia, w szczególności do nabywania dostępnych aktualnie w Sklepie Produktów. Z tą samą chwilą pomiędzy Pani Podusia a Klientem zawierana jest umowa o korzystanie ze Sklepu.

 10. W celu złożenia Zamówienia należy: 

  1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

  2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

  3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

  4. wypełnić Formularz Zamówienia,

  5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

  6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

 1. Pani Podusia udostępnia Klientowi następujące formy płatności w Sklepie:

   1. przelew bankowy (tradycyjny);

   2. płatność gotówką przy odbiorze osobistym

 2. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot płatności dokonywany jest z wykorzystaniem tego samego kanału, którym została dokonana płatność, chyba że Klient zgodził się na inną formę dokonania zwrotu płatności, co nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

 3. W przypadku, gdy Klient wyraził chęć otrzymania faktury bez VAT, jest ona doręczana drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem realizacji Zamówienia, na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.

 4. Informacje o kosztach dostawy są podawane w momencie ustalania szczegółów zamówienia i zależą od rodzaju i ilości produktów oraz wyboru Dostawcy, który ma dostarczyć Produkt Kupującemu.

 5. Pani Podusia realizuje dostawę towarów za pośrednictwem Furgonetka.pl. Wysyłka jest prowadzona w imieniu Kupującego. Kupujący przekazuje pełnomocnictwo sprzedawcy do zawarcia w jego imieniu umowy z Pocztą Polską lub firmą kurierską.

 6. Odbierając dostarczoną przesyłkę, Klient jest obowiązany sprawdzić jest stan techniczny i fizyczny. W przypadku uszkodzenia przesyłki zaleca się sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz powiadomienie o tym Pani Podusia. Protokół szkody jest pomocny w przeprowadzeniu procedury reklamacji, a jego brak może utrudnić Klientowi dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz ustalenia osoby odpowiedzialnej za uszkodzenia. Reklamacje w zakresie uszkodzenia powstałego w trakcie przesyłki złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem nie będą rozpatrywane bez załączonego protokołu szkody.

 7. Jeżeli Klient poprosił o wystawienie rachunku, faktury bez VAT, zostanie ona doręczona Klientowi drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w zamówieniu lub też dołączony do wysyłanej przesyłki. Klient może zgłosić chęć otrzymania faktury lub rachunku od razu przy zamówieniu lub przez trzy miesiące następujące po miesiącu, w którym dokonał zakupu.

 8. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne polega na skompletowaniu zamówionych produktów (jeżeli są dostępne w sklepie) lub wykonaniu ich zgodnie ze złożonym zamówieniem (oraz w czasie uzgodnionym między Pani Podusia a Klientem), a następnie zapakowaniu ich w celu dostawy do Klienta oraz nadaniu przesyłki do Klienta zgodnie z wybraną przez niego formą dostawy zamówienia. 

 9. Czas realizacji zamówienia:

1. W przypadku płatności online za towar dostępny w sklepie, zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności za zamówiony produkt

2. W przypadku płatności online, realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie, od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany Klientowi

3. Jeżeli wybrany produkt jest dostępny, to czas wysyłki wynosi do 7 dni roboczych od dnia skutecznego złożenia zamówienia

4. W przypadku towaru realizowanego na zamówienie czas realizacji zamówienia omawiany jest przed dokonaniem płatności i zależy on od: ilości zakupionych produktów, czasu potrzebnego na ich stworzenie oraz innych projektów Sprzedającego, który zobowiązany jest do wysyłki produktów w omówionym  wcześniej terminie. W wypadku opóźnienia w realizacji produktów na zamówienie Klienta, zostanie on o tym niezwłocznie poinformowany.

5. Czas dostawy może ulec wydłużeniu w okresach wyprzedaży lub akcji/promocji specjalnych

6. Dostawy odbywają się tylko w dni robocze, od poniedziałku do piątku.

 1. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Klienta (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem). 

 2. Jeżeli Klient zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Pani Podusia terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek celem przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części produktów.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną  z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży lub umowy rezerwacji usługi w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi.

 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Pani Podusia oświadczenia o odstąpieniu, przed jego upływem, na adres e-mail: panipodusia.handmade@gmail.com.

 4. W przypadku wysyłania przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną (poczta, kurier) dla zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.

 5. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 6. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

 7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:

 1. o świadczenie usług, jeżeli Pani Podusia wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Pani Podusia utraci prawo odstąpienia od umowy,

 2. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Pani Podusia o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. Zwracany bez podania powodu produkt musi spełniać poniższe warunki:
– przyjmujemy jedynie nieużywane produkty z metką,
– zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym,
– konsument zgłosi zwrot w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania produktu.
9. Przedmioty personalizowane i wykonane na specjalne zamówienie nie podlegają zwrotom.
10. Klient otrzymuje zwrot wartości zakupionego towaru, bez kosztów wysyłki.

 

 1. UMOŻLIWIENIE KORZYSTANIA Z KOMUNIKATORA

 1. Z Usługi tej może korzystać nieodpłatnie Klient, który posiada aktywne Konto i dokonał Logowania/każdy Klient, bez konieczności posiadania Konta.

 2. Usługa ta umożliwia Klientowi bezpośrednią komunikację z Pani Podusia.

 3. Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest pomiędzy Pani Podusia a Klientem wraz z rozpoczęciem korzystania z Komunikatora i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta./ Umowa o świadczenie tej Usługi obowiązuje przez okres korzystania przez Klienta z Komunikatora.

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Usługa ta jest dostępna dla każdego Klienta bez konieczności posiadania Konta.

 2. W celu skorzystania z Usługi Klient powinien podać prawidłowe, aktualne i oznaczone przez Pani Podusia jako wymagane dane osobowe, za pośrednictwem dedykowanego okna dialogowego (formularza) znajdującego się pod adresem www.panipodusia.pl .

 3. Usługa jest nieodpłatna, a umowa o świadczenie tej Usługi jest zawierana każdorazowo z chwilą wysłania przez Klienta wiadomości do Pani Podusia za pośrednictwem dedykowanego formularza.

 4. Umowa o świadczenie Usługi ulega rozwiązaniu z chwilą jej wykonania (wysłania wiadomości) i nie wymaga dodatkowych oświadczeń ani ze strony Pani Podusia, ani ze strony Klienta.

 1. KOMENTARZE

  1. Z Usługi tej może korzystać nieodpłatnie Klient, który posiada aktywne Konto i dokonał Logowania/każdy Klient, bez konieczności posiadania Konta.

  2. Usługa ta umożliwia Klientowi zamieszczenie opinii o Produkcie.

  3. Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest pomiędzy Pani Podusia a Klientem wraz z zamieszczeniem Komentarza i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta./ Umowa o świadczenie tej Usługi obowiązuje przez okres korzystania przez Klienta z formularza do zamieszczania Komentarzy.

 1. REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej Produktu w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu

 2. W wypadku wykrycia jakichkolwiek wad zakupionego produktu Sprzedawca przestrzega praw ustawowo przysługujących Klientowi. W wypadku reklamacji widocznych wad materiałowych lub wykonania dostarczonych produktów, należy jak najszybciej odesłać produkt i poinformować Sprzedawcę o jego wadach za pomocą dołączonego do zamówienia formularza zwrotu

 3. Klient może zgłosić reklamację do Pani Podusia z wykorzystaniem następujących kanałów komunikacji:

 1. mailowo – na adres : panipodusia.handmade@gmail.com;

 2. pisemnie – na adres podany w definicji Pani Podusia.

 1. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail Klienta bądź korespondencyjny, na który Pani Podusia ma udzielić odpowiedzi na reklamację, nazwa firmy w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą, numer zamówienia, określenie Produktu oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją. 

 2. Pani Podusia zastrzega prawo pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji, które nie spełniają warunków określonych w ust. 4, w szczególności, gdy podane informacje nie pozwalają na identyfikację Klienta bądź skontaktowanie się z nim w celu wyjaśnienia reklamacji. 

 3. Pani Podusia rozpatruje zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wszystkich informacji niezbędnych do jej rozpatrzenia. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni, Pani Podusia zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji do 30 dni. W takim przypadku Pani Podusia poinformuje Klienta o przedłużeniu terminu rozpatrzenia jego reklamacji przed upływem terminu 14 dniowego, podając przyczynę opóźnienia.

 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na  korzyść Klienta Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

 5. Klient traci uprawnienia określone w punktach powyższych, jeżeli przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będącą wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 7. Reklamacji nie podlegają produkty z uszkodzeniami mechanicznymi, wynikającymi z nieprawidłowego użytkowania lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem

 8. Reklamowany towar wysyłany jest na koszt kupującego i odsyłany na koszt sprzedawcy (dotyczy naprawy lub wymiany). W przypadku, gdy dochodzi do zwrotu pieniędzy, klient otrzymuje na podany numer konta zwrot wartości zakupionego towaru.

 
 1. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

  1. W przypadku sporów z udziałem Klienta będącego konsumentem istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz rozstrzygania sporów, tj.:

1.1. konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów); 

1.2. konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny.

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Edyta Gniedziejko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pani Podusia – hand made, ul. Bitwy Białostockiej 37/102, 15-102 Białystok. Kontakt z administratorem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: [panipodusia.handmade@gmail.com].

 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów znajdują się w Polityce Prywatności.

 

 1. PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu oraz jego Produktów, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Pani Podusia lub podmiotom trzecim, z którymi Pani Podusia zawarła stosowne umowy. 

 2. Zabronione jest kopiowanie, jak również inne formy korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Pani Podusia.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Pani Podusia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Pani Podusia poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego,  UŚUDE, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Załącznik nr 1 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 

Mają Państwo prawo odstąpić umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Pani Podusia e-mail: panipodusia.handmade@gmail.com, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). 

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jest podany poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zostaną zwrócone Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, jeżeli zostały takie pobrane, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania wiadomości o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności, jeżeli zostały takie pobrane, zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy: 

 

Adresat: Pani Podusia – hand made Edyta Gniedziejko, ul. Bitwy Białostockiej 37/102, 15-102 Białystok. 

 

Ja [IMIĘ I NAZWISKO] w imieniu własnym/firmy [nazwa firmy] informuję o odstąpieniu od umowy [proszę opisać przedmiot umowy]. Data zawarcia umowy to [data zawarcia umowy]. [IMIĘ I NAZWISKO] [ADRES] [DATA] [PODPIS] (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Przewiń na górę