Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych klientów i ich przedstawicieli

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych klientów i ich przedstawicieli

Administratorem danych osobowych jest Edyta Gniedziejko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pani Podusia – hand made, ul. Bitwy Białostockiej 37/102, 15-102 Białystok. Kontakt z administratorem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: panipodusia.handmade@gmail.com. Niniejsza informacja dotyczy Ciebie, jeśli jesteś:

 1. moim klientem, będącym osobą fizyczną, co oznacza, że zawarłam z Tobą umowę o świadczenie usług na Twoją rzecz, umowę sprzedaży, umowę szkoleniową lub inną podobną umowę (dalej będę Cię określać „Klientem”);

 2. osobą reprezentującą, pracownikiem lub współpracownikiem mojego Klienta albo klienta niebędącego osobą fizyczną (czyli np. reprezentujesz spółkę) (dalej będę Cię określać „Przedstawicielem”).

  Jeśli jesteś moim Klientem Twoje dane osobowe przetwarzam w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

  1. w celu zawarcia z Tobą umowy i jej wykonywania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy;

  2. w celu dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania przeze mnie obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości;

  3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

  4. w celach marketingowych, tj. przesyłania Tobie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kierowania do Ciebie marketingu prze telefon – jeśli wyraziłeś mi na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

   

  Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (np. w celu wystawienia faktury lub innego dokumentu księgowego) jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonywania powyższej umowy.

  Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, w szczególności przez okres realizacji zawartej umowy, a następnie będą przeze mnie przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego). Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu jej cofnięcia.

  Jeśli jesteś Przedstawicielem, Twoje dane osobowe otrzymuję od mojego klienta, którego reprezentujesz lub z którym współpracujesz albo sam przekazujesz mi te dane w związku z zawarciem i wykonaniem umowy łączącej mnie z tym klientem. 

  Przetwarzam następujące kategorie Twoich danych osobowych:

  1. jeśli reprezentujesz mojego klienta – dane identyfikacyjne (np. imiona, nazwiska, nazwę podmiotu, który reprezentujesz, nazwę stanowiska/nazwę pełnionej funkcji), dane dotyczące udzielonego umocowania (np. data udzielonego umocowania, rodzaj i zakres udzielonego umocowania);

  2. jeśli jesteś pracownikiem lub współpracownikiem mojego klienta – dane identyfikacyjne (np. imiona, nazwiska, nazwę podmiotu, który Cię zatrudnia nazwę stanowiska/nazwę pełnionej funkcji, zakres spraw, którymi się zajmujesz), dane kontaktowe (np. numer służbowego telefonu, email).

  Twoje dane osobowe przetwarzam w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

  1. w celu zawarcia umowy pomiędzy klientem a mną i jej wykonywania, a w szczególności weryfikacji Twojego umocowania do zawarcia umowy w imieniu klienta oraz kontaktu z Tobą jako osobą kontaktową w związku z wykonywaniem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego zarówno przeze mnie, jak i mojego klienta, którym jest umożliwienie nam sprawnego bieżącego wykonywania umowy oraz umożliwienie weryfikacji Twojego umocowania do zawarcia umowy w imieniu klienta;

  2. w celu dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na mnie, a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości;

  3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy klientem a mną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z moich prawnie uzasadnionych interesów, polegających możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);

  4. w celach marketingowych, tj. przesyłania Tobie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kierowania do Ciebie marketingu przez telefon – jeśli wyraziłeś mi na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Jeśli przekazujesz mi swoje dane osobowe bezpośrednio, jest to dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy z klientem. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonywania powyższej umowy. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne.

  Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, w szczególności przez okres realizacji umowy zawartej z moim klientem, a następnie będą przeze mnie przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego). Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu jej cofnięcia.

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów i Przedstawicieli

Twoje dane osobowe są ujawniane następującym podmiotom:

 1. udzielającym mi wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, tj. podmiotom świadczącym usługi informatyczne, księgowe, prawne marketingowe, administracyjne, w zakresie poczty elektronicznej;

 2. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie; 

 3. upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

W związku z korzystaniem z usług Gmail, Facebook, Instagram, Messenger Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy na podstawie warunków przetwarzania danych zawartych w umowie z właściwą platformą. Nie zamierzam przekazywać twoich danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa poza EOG) ani organizacji międzynarodowej.

Nie zamierzam wobec Ciebie podejmować decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, 

 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów), 

 3. przeniesienia danych osobowych (gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy),

 4. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Skorzystanie z powyższych praw jest możliwe poprzez złożenie oświadczenia mailowo na adres e-mail: panipodusia.handmade@gmail.com.

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (szczegółowe informacje, jak złożyć skargę, można znaleźć tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeśli uznasz, że przetwarzanie danych narusza RODO.Przewiń na górę